Aanbodkrant seizoen 2019- 2020

We zijn geschapen “naar het beeld van God, als zijn gelijkenis”. Woorden uit het begin van de Bijbel die blijven fascineren. Wat wordt ermee bedoeld? Waarin lijken we op God? En is daar nog iets van over of is Gods beeltenis door ons toedoen vervaagd? God verbiedt het maken van beelden om daarvoor neer te knielen. Maar tegelijk wordt God in de Bijbel beschreven met hulp van beelden. Taal die tot de verbeelding spreekt en kunstenaars inspireert. In protestantse kerken is het Woord vanouds belangrijk, maar is er ook steeds meer ruimte voor dat wat we kunnen zien: symbolen en rituelen, afbeeldingen in liturgieboekjes, beeldende kunst aan de muur of geprojecteerd met de beamer… Het sluit aan bij de moderne cultuur waarin het beeld steeds belangrijker wordt. Misschien wel té belangrijk, als we denken aan het bombardement van selfies, profielfoto’s en filmpjes verspreid via allerlei media. Toch kan daarachter een oprecht verlangen schuilen van mensen die net als wij Gods beelddragers zijn: de behoefte om in beeld te zijn en met liefde gezien te worden.

Thomaskerk, St.Domusstraat 35 – dienst zondags om 10.00 uur – www.ThomaskerkZierikzee.nl

Beelden van geloof

door de tijden heen

Inleiding in de christelijke beeldende kunst

Je gaat anders naar kunst kijken, als je er meer van weet. Je let beter op de lichtval bij een werk uit de Barok. Je ontdekt nieuwe dingen in een schilderij, als je hoort dat het gemaakt is in een tijd dat men er graag symboliek in verstopte. Je krijgt meer gevoel voor moderne kunst, als je het idee afleert dat kunst altijd knap gemaakt en mooi moet zijn. Gotisch of neogotisch, realistisch of surrealistisch – dat maakt verschil. Deze avond heeft iets van een korte cursus kunstgeschiedenis, maar wel toegespitst op kunst waarin christelijk geloof een grote rol speelt. Daarom zal aan de ene stroming meer aandacht worden gegeven dan aan de andere. Voor deze presentatie en de volgende kan afzonderlijk ingeschreven worden, maar het is misschien een goed idee om naar beide toe te gaan. Wat op 7 november is geleerd kan dan drie weken later voor verdieping zorgen.

Donderdag 7 november, 19.30 uur in de Thomaskerk.
Leiding: ds. Freek Schipper

Aanmelden via formulier >>> (opent in nieuw venster/tabblad)

Beelden van God

in de kunst

God is niet te zien, dus ook niet af te beelden - zou je denken. Toch zijn er in de loop der eeuwen heel wat schilderijen gemaakt waarop God is afgebeeld. God zelf zorgde voor de inspiratie. Want hij laat zichzelf in de Bijbel tekenen met beelden uit onze werkelijkheid. Hij heeft de mens geschapen ‘naar zijn beeld’ en laat weten dat Christus zijn ware beeld is. Na een verkenning in vogelvlucht is er vooral aandacht voor de verbeelding van God als Licht en God als de Schepper van de mens. Onbekende schilderijen kunnen heel verrassend zijn, maar ook in overbekende werken wordt gewezen op details die ons anders gemakkelijk ontgaan. Voor deze presentatie en die van 7 november kan afzonderlijk ingeschreven worden, maar het kan een goed idee zijn om naar beide toe te gaan. Wat op 28 november wordt gepresenteerd, valt beter te plaatsen met de kennis die drie weken eerder is opgedaan.

Donderdag 28 november, 19.30 uur in de Thomaskerk.
Leiding: ds. Freek Schipper

Aanmelden via formulier >>>

Bijbelgesprekskring ‘De Kaars’

Je bent in beeld

‘Hallo! Ben ik in beeld? Zie je me wel? Mag ik er zijn, met mijn beperkingen en mijn mogelijkheden? En als je me ziet staan, hoe kijk je dan naar me? Ben ik bij jou op dezelfde manier in beeld als bij God?’ ‘De Kaars’ is de nieuwe naam van de groep die vroeger ‘Schouwenoord’ heette. Díe naam vonden we niet meer zo passen nu de deelnemers niet meer allemaal van de Touwbaan komen, maar van verschillende woonvormen. ‘De Kaars’ is een toespeling op de plek waar we bij elkaar komen: de Kaersekamer in de Kaersemakerstraat. Maar de naam wijst ook op de grote kaars die aan het begin van elke bijeenkomst wordt aangestoken. Daarmee wordt verbeeld dat Jezus in ons midden wil zijn. We gebruiken een werkboek met foto’s van de deelnemers, leuke plaatjes, bijbelverhalen waarin beelden een belangrijke rol spelen en – natuurlijk – de liederen die we zo graag zingen met elkaar.

We komen bij elkaar van 19.30 tot ongeveer 20.45 uur,
op de maandagen 16 september 2019, 14 oktober, 18 november,16 december,
20 januari 2020, 17 februari,16 maart, en 20 april.

De kleurrijke dienst is op zondag 26 april, om 17.00 uur in de Thomaskerk.
Aanmelding van nieuwe deelnemers kan via ds. Schipper,
tel. 412230, mail fschipper@zeelandnet.nl

Catechese: Filmpje!

In de loop van het seizoen zal de jongerengroep een documentairefilm maken. Die zal bestaan uit allerlei onderdelen. Bij elk onderdeel hoort een opdracht. Om wat voorbeelden te noemen: maak een paar filmopnamen van een dienst in een andere kerk; zoek op internet een filmpje dat een bijbelverhaal verrassend in beeld brengt; interview iemand die je goed kent over geloven in God; maak voor onze website een kort filmpje over de Thomaskerk. Op de eerste bijeenkomst wordt een keuze gemaakt uit de opdrachten. De uitvoering daarvan gebeurt in overleg. Die gaat je geen extra tijd kosten, want de dominee neemt veel van het film- en montagewerk voor zijn rekening en er zijn minder gewone bijeenkomsten dan in andere jaren. Op de zeven gespreksavonden komen verschillende onderwerpen aan bod die te maken hebben met jouw leefwereld, God, geloof, hoop en liefde.

De catechese wordt gegeven op de dinsdagavonden 1 oktober, 5 november, 10 december, 7 januari 2020, 4 februari, 3 en 31 maart.
Als je net begonnen bent aan de eerste of tweede klas van de middelbare school, ben je om 19.00 uur welkom;
wie al verder is, om 20.00 uur.
Kun je niet komen of wil je overleggen over groep en tijd, neem dan contact op met ds. Schipper (tel. 0111-412230)

Tijd voor Thee in de Thomas

Een kans om met elkaar gezellig samen te zijn in de ontmoetingsruimte van de Thomaskerk. Voor iedereen staat de deur gastvrij open, elke tweede dinsdag van de maand, om samen een kopje thee of koffie te drinken, iets lekkers te proeven, in gesprek te raken of te luisteren naar wat een ander vertelt.

Loop gerust eens binnen tussen 15.00 en 17.00 uur, niets moet, het gaat om de gezelligheid.
Op 10 september 2019,
8 oktober,
12 november,
10 december,
14 januari 2020,
11 februari,
10 maart,
14 april,
12 mei, 9 juni, 14 juli en 11 augustus.

Gespreksgroepen

...die in beweging worden gehouden door de deelnemende gemeenteleden zelf, bij een van hen thuis. Ds. Schipper bezoekt elke groep een paar keer per seizoen; dan leidt hij het gesprek over een onderwerp.

Verder is een kring van jonge volwassenen die ongeveer eens in de maand vanaf 20.00 uur bij elkaar komt. Voor meeleven met elkaar wordt ruim de tijd genomen. Daarna worden er allerlei onderwerpen besproken die te maken hebben met geloof en actualiteit.
De eerste avond is op 20 september.
Contactpersoon van Verder is Wieske van Bleek, mail wieskevanbleek@live.nl Wil je je aansluiten bij deze groep, dan kun je dat aan haar laten weten.

De Huiskring bestaat uit een aantal gemeenteleden van diverse leeftijden, beginnend bij eind veertig. Ze komen bij elkaar bij een van de leden thuis (vandaar de naam).
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Ongeveer eens in de 6 weken is er een ontmoeting, van 19.30 tot 21.30 uur. Eerst is er ruimte voor een rondje 'Hoe gaat het met je?' Daarna wordt een onderwerp besproken om het geloof te verdiepen met het oog op het dagelijks leven.

De eerste avond is op donderdag 3 oktober.
Contactpersoon is Tess Quiambao, tel. 06-53593948, mail tessquiambao@yahoo.com Wil je je aansluiten bij deze groep, dan kun je dat aan haar laten weten.

Vogelen

Op 2 november hopen we de draad van de traditie weer op te pakken. Fijn dat er iedere keer zoveel mensen meegaan. En op een ochtend, die van 9 tot ongeveer 12 uur duurt, valt er altijd wel wat bijzonders te beleven.
Er zijn er die genieten van de waarnemingen. Er zijn er ook die voor de gezelligheid komen (moet kunnen).

Alle keren hebben we wel iets bijzonders gezien: overvliegende kraanvogels, een wolk goudplevieren of een slechtvalk en in het plasje bij de Schelphoek staat nogal eens een grote zilverreiger op ons te wachten. Ook komen we op plekken waar sommigen nog nooit geweest waren of zelfs niet van gehoord hadden, zoals afgelopen jaar ‘Koekeloere‘. En dat was nog wel zo dicht bij huis.

We hopen en rekenen ook dit jaar weer op een leuke groep. Zaterdag 2 november 2019.

Aanmelden via formulier >>>

Verbondenheid

In het najaar 2019 is er een ouderencontact dag in de kerk en in het voorjaar 2020 wordt er een ouderenreisje georganiseerd. Waardevolle kansen om met elkaar te spreken en te genieten van onderlinge verbondenheid.

Gast aan tafel

Al jaren mogen we aan de tafel bij een ander gemeentelid aanschuiven. De uitnodiging was: “Kom je bij me eten?” Maar net zo verrassend was: “Bij wie mag ik te gast zijn?”

Wilt u een gast aan tafel of wilt u zelf bij iemand anders mee eten? Geef u dan op. Op deze manier kunnen we genieten van de dagelijkse kookkunst van iemand anders en door het samen eten leren we elkaar op een andere manier kennen.

Aanmelden via formulier >>>

Beeldenrijke religies

Over Hindoeïsme en Boeddhisme

Grote kans dat je dit beeld passeert als je naar de Thomaskerk gaat. Het staat op een hoek van de Visstraat en stelt de hindoe-god Ganesja voor. Rondom de christelijke boekhandel Jona staan boeddha-beeldjes achter tal van ramen. Wie op vakantie gaat in landen als Thailand en India, wordt overweldigd door de grote hoeveelheid beelden van goden en godinnen. Sommige aanhangers van hindoeïsme en boeddhisme verzorgen de beelden alsof het levende wezens zijn. Andere zeggen dat die beelden helemaal niet belangrijk zijn, maar dat het gaat om het Absolute erachter. We proberen een beetje zicht te krijgen op deze veelkleurige religies en plaatsen dat zicht in het licht van het geloof in Christus. De nadruk zal liggen op het Boeddhisme omdat daar in het Westen veel belangstelling voor is. Er wordt gebruik gemaakt van werkbladen en projecties, van teksten, foto’s, en filmpjes.

Het is de bedoeling dat je je inschrijft voor de serie van drie bijeenkomsten. Ze vinden plaats op woensdagavonden, vanaf 19.30 uur in de Thomaskerk.

15 januari – Inleiding tot het Hindoeïsme
Een godsdienst met enorm veel verscheidenheid. Toch valt er wel het een en ander te noemen waar vrijwel alle hindoe’s zich in herkennen. Aan bod komen de ontstaansgeschiedenis, de belangrijkste geschriften, de basisbegrippen, enkele belangrijke goden en godinnen, stromingen en verschijningsvormen, feesten en de geloofsbeleving van hindoestanen in Nederland. We lezen samen een paar stukjes uit een onder hindoes populair boek, de Bhagavadgita.

29 januari – Inleiding tot het Boeddhisme
Er wordt verteld over de stichter, Siddharta Gautama, die later de Boeddha werd, de Verlichte. Zijn leer wordt uiteengezet. Er wordt geschetst hoe wat begon als levensovertuiging steeds meer religieuze trekken heeft gekregen en hoe zich allerlei stromingen hebben ontwikkeld.

12 februari – Het Boeddhisme nader bekeken
Na een ludiek en een serieus tv-fragment bekeken te hebben, buigen we ons aan de hand van teksten over vragen als: Bedoelen Boeddhisme en Christendom hetzelfde als ze zeggen dat we ons niet moeten hechten aan aardse zaken? Biedt het Boeddhisme een beter antwoord op het lijden dan het Christendom? Wat zeggen Boeddhisme en Christendom over ons ‘ik’? Mindfulness heeft boeddhistische wortels – valt het te combineren met christelijk geloof?

Aanmelden via formulier >>>


Activiteiten voor kinderen en jongeren

Jeugdclub

Een keer per maand hebben we een gezellige zaterdagavond met jongeren vanaf 11 jaar. Ook dit jaar hebben we weer een tal van leuke activiteiten van relaxed of actief.

Zaterdagavond 19.30-21.30 uur Thomaskerk.

21 september 2019, 26 oktober, 23 november, 25 januari 2020, 23 februari, 21 maart, 11 april Paaschallenge, 16 mei.

De Pannenkoeken- en knutselmiddag

Leuke knutselactiviteit, en dan smullen!

Zaterdag 5 oktober 2019, vanaf 16.00 uur in de Thomaskerk.

Kerstspel

Zondag 17 november 2019 opgeven.
1, 8, 15, 21 december oefenen.

Zaterdag 14 december
decor schilderen.
Zaterdag 21 december oefenen kerstspel.

Zondag 22 december de uitvoering.

Verhalenmiddag

Een mooi verhaal horen en hiermee aan de slag gaan, onder het genot van warme chocolademelk.

Zaterdag 15 februari 2020.

Palmpasenstokken maken

Hoe zat het ook alweer met het Paasverhaal. En waarom rijgen we 30 krenten aan een ketting? Op zaterdag 4 april 2020, 10.00 uur in de Thomaskerk gaan we aan de slag met het maken van Palmpaasstokken. Op zondag 5 april, Palmpasen, laten zien in de kerkdienst.

Kinderleerhuis

We praten samen over het Avondmaal en over andere dingen die met geloven in God en samen kerk zijn te maken hebben. Daarna eten we gezellig met z’n allen iets lekkers.

Woensdag 6 mei 2020, 16.30 uur.

Brood bakken

In de pastorie aan ’t Vrije 47 kneden we het deeg voor het brood dat de volgende dag gebruikt wordt bij het vieren van de Maaltijd van Jezus. Terwijl het deeg rijst doen we een leuk spel met elkaar.

Zaterdag 9 mei 2020, 14.00 uur

Overstapdienst

De jongeren van groep 8 die de stap maken naar het voortgezet onderwijs nemen in deze kerkdienst afscheid van de kinderdienst.

Zondag 28 juni 2020.

Sirkelslag

Een spannende, interactieve battle waarbij jongeren uit verschillende gemeenten in Nederland de strijd met elkaar aangaan.

Doe je mee?

Kids (groep 6, 7 en 8)
Vrijdag 15 november 2019

Young (vanaf de brugklas)
Vrijdag 7 februari 2020.

Zomers eindfeest

Een gezellige afsluiter van het seizoen. Voor kinderen van alle leeftijden.
Het programma volgt nog.

Vrijdag 26 juni 2020.


Bijbelquiz 2019

Dit jaar is de Thomaskerk aan de beurt om de jaarlijkse eilandelijke Bijbelquiz te organiseren. Deze quiz is samengesteld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond.
Door de quiz ga je met andere ogen kijken naar sommige Bijbelverhalen. Zelfs in bekende verhalen ontdek je nieuwe dingen. En misschien geldt dat ook voor het kijken naar mensen. Het meedoen aan een Bijbelquiz werkt samenbindend. Mensen uit verschillende kerken (of helemaal geen kerk) ontmoeten elkaar in een ontspannen en informele sfeer.
Het thema van Bijbelzondag 2019, dat misschien ook in de Bijbelquiz naar voren zal komen, is “Ik wens jou…..”.

Iedereen is welkom op vrijdagavond 25 oktober in de Thomaskerk. De avond begint om 19.30 uur met koffie en thee, waarna de quiz begint om 20.00 uur. Na een korte pauze kijken we gezamenlijk de antwoorden na en volgt de uitslag. Het winnende team ontvangt de wisseltrofee. Aanmelden kan tot vrijdag 11 oktober als team met 4 personen of individueel. Eventueel kunnen teams ter plekke worden gevormd.

Aanmelden gaat niet via de antwoordkaart, maar rechtstreeks bij de contactpersoon Piet Kakebeke, mail pjkakebeke@zeelandnet.nl of telefonisch 0111-416389.

Fair Trade Maaltijd

Eet mee met de maaltijd, samengesteld met Fair Trade producten, voorafgaand aan de dienst op Dankdag woensdag 6 november, om 18.00 uur in de Thomaskerk. Aandacht voor eerlijke verhoudingen in de handel blijft nodig omdat er nog te vaak mensen dichtbij en veraf in de knel komen.

Op deze dankdag zamelen we mooi fruit in en geven dit aan de voedselbank om zo met elkaar te helpen voor een kleurrijke aanvulling van de voedselpakketten. Hiervoor staat de winkelwagen klaar als uitnodiging om deze rijkelijk te vullen.

Aanmelden via formulier >>>

 

Workshop ‘Beelddragers’

Teksten in wisselwerking met beeld ‘Haiku schrijven in combinatie met materiaaldruk’

Materiaaldruk met natuurlijke materialen en haiku’s schrijven

Tijdens deze middag laten we ons inspireren door de tuin van het Burgerweeshuis en gaan we drukken met materialen die we daar vinden. Bovendien gaan we naar aanleiding van onze vondsten uit de tuin en de drukwerken daarvan haiku’s (3-regelige gedichten) schrijven. Schrijfervaring is niet nodig: je wordt stap voor stap begeleid, zowel met de druktechniek als met het schrijven!

Voor materiaal wordt gezorgd, de deelnemers moeten alleen een schort meenemen (of kleren dragen die verfspatten mogen hebben).

Zaterdag 2 november 2019 13-16 uur
Burgerweeshuis Zierikzee, Poststraat 45
Theresia Koelewijn

Aanmelden via formulier >>>

Wandeling in het vroege licht

De vroege morgen, wanneer de zon zich een weg baant over de bedauwde aarde, is eigenlijk het mooiste moment van de dag. De meeste mensen slapen nog, maar de natuur ontwaakt in al haar schoonheid.

Wilt u dit met ons meebeleven, als reisgenoten samen op pad gaan door de duinen en langs het strand, geef u dan op voor de wandeling op zaterdag 18 januari 2020

Aanmelden via formulier >>>

Groothuisbezoek

Groothuisbezoeken zijn bijeenkomsten waar je medegemeenteleden kunt ontmoeten, bij een van hen thuis. Je leert elkaar beter kennen aan de hand van een inhoudelijk onderwerp. Dat zal komend voorjaar te maken hebben met het jaarthema. Wat voor beeld hebben we van God? Herkennen we daar iets van in bijbelse beelden en op foto’s?

De groothuisbezoeken worden gehouden in februari en maart. Er zullen uitnodigingen verspreid worden waarin meer staat over het onderwerp, data, tijden en locaties.

Aanmelden via formulier >>>

Stiltewandeling

In februari gaan we weer wandelen in stilte, in het licht van de (bijna) volle maan. Evenals vorig jaar zijn we weer welkom bij Janneke en Leon in Strandpaviljoen de Buurman op het strand bij Westenschouwen, waar we eerst genieten van een kopje koffie of thee. Daarna vertrekken we in stilte in groepjes over het strand en door de boswachterij. Bij terugkomst komen we in stilte binnen en luisteren we naar meditatieve muziek. Onder het genot van een kop soep kunnen we onze ervaringen delen. Ook daarna is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten. Er zal een pot staan om de kosten te dekken.
Na aanmelding krijgt u nog bericht over de aanvangstijd.

Vrijdag 7 februari 2020.

Aanmelden via formulier >>>

Vreemdelingen en priesters

Op woensdag 4 maart 2020 is theoloog des vaderlands Stefan Paas bij ons te gast op een gezamenlijke bijeenkomst van Thomaskerk en Gasthuiskerk.
Prof. dr. Stefan Paas (1969) is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Een van zijn vele publicaties is Vreemdelingen en priesters (2015), dat als ondertitel heeft: Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. Trouw recenseerde: “Dit boek steekt met kop en schouders boven de rest uit”.

Professor Paas is gevraagd om, aansluitend bij de inhoud van dit boek een lezing te houden over de plaats, taak en roeping van de kerk in de huidige samenleving.
Deze bijeenkomst vindt plaats in de Gasthuiskerk op woensdag 4 maart om 19.30 uur.

Aanmelden via formulier >>>

Op stap met een verhaal

In de 40 dagen voor Pasen, een tijd van bezinning, gaan we weer op stap met een verhaal. In de Bijbel komen verschillende verhalen voor waarin beeldend beschreven wordt hoe mensen God hebben ervaren. Al wandelend gaan we ons in zo’n bijbelverhaal verdiepen.

 

Woensdag 1 april 2020, 19 uur Thomaskerk.
Bij slecht weer krijgt u van te voren bericht over een nieuwe datum.

Aanmelden via formulier >>>

Kloosterweekend

24/26 april 2020

Samen met andere gemeenteleden een weekend logeren in de Abdij “Onze Lieve Vrouw van Nazareth” te Brecht (net over de grens ten oosten van Antwerpen). Een kennismaking met het kloosterleven door samen met de zusters (trappistinnen) de gebedsdiensten mee te vieren en een gesprek met een van de zusters over de geschiedenis van het klooster en wat haar persoonlijk heeft bewogen om voor deze leefwijze te kiezen. Ook zullen wij de maaltijden gezamenlijk in de refter gebruiken. Deze (eenvoudige) maaltijden worden door de zusters bereid en worden in stilte gebruikt.

De rest van het programma kunnen we zelf invullen en er is ruimte voor persoonlijke contemplatie, ingeleid en begeleid door ds. Schipper.

U logeert in een eenvoudige kamer, toilet en douche zijn op de gang. We vertrekken vrijdagavond en zijn zondagmiddag weer in Zierikzee en zullen zoveel mogelijk met elkaar reizen.

Kosten: € 80,-- pp (hier komen dan nog wat reiskosten bij van het gezamenlijk vervoer)

Als u meer wilt lezen over het klooster: www.abdijnazareth.be

Aanmelden via formulier >>>


Seizoenkalender

(Van de activiteiten in de Seizoenkalender staat alleen de eerste datum vermeld!)

10 sep. Tijd voor Thee
16 sep. Bijbelgesprekskring ‘De Kaars’
20 sep. Gespreksgroep Verder
21 sep. Jeugdclub
1 okt. Catechese
3 okt. Gespreksgroep De Huiskring
5 okt. De pannenkoekenmiddag
25 okt. Bijbelquiz 2019
2 nov. Workshop Beelddragers *
2 nov. Vogelen *
6 nov. Fair Trade maaltijd *
7 nov. Beelden van geloof *
15 nov. Sirkelslag Kids
17 nov. Kerstspel opgeven
28 nov. Beelden van God *
1 dec. Kerstspel oefenen
8 dec. Kerstspel oefenen
14 dec. Kerstspel decor schilderen
15 dec. Kerstspel oefenen
21 dec. Kerstspel oefenen
22 dec. Kerstspel uitvoering
15 jan. Beeldenrijke religies *
18 jan. Wandeling in het vroege licht *
7 feb. Sirkelslag Young
7 feb. Stiltewandeling *
15 feb. Verhalenmiddag
4 mrt. Veemdelingen en Priesters *
1 apr. Op stap met een verhaal *
4 apr. Palmpaasstokken maken
5 apr. Palmpasen
24 apr. Kloosterweekend *
6 mei Kinderleerhuis
9 mei Broodbakken
25 jun. Zomers eindfeest
28 jun. Overstapdienst

* Aanmelden via formulier >>>